ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται· ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν (1 John 2:5)

The estimated reading time for this post is 87 seconds

Title:  But Whoever Keeps His Word Truly, in Him the Love of God is Perfected; In This we Know that We are In Him

The text is, “ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται· ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν”.

ὃς -> masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun -> whoever

δ’ -> coordinating conjunction -> but

ἂν -> particle -> whoever | ever NRIEH

τηρῇ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> keeps | guards

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

λόγον -> masculine, singular, accusative noun -> word

ἀληθῶς -> adverb -> truly

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τούτῳ -> masculine, singular, dative, demonstrative pronoun -> him

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἀγάπη -> feminine, singular, nominative noun -> love

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

τετελείωται -> third person, singular, perfect, passive, indicative verb -> is perfected | is finished

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in | by

τούτῳ -> neuter, singular, dative, demonstrative pronoun -> this

γινώσκομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we know

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

ἐσμεν -> first person, plural, present, indicative verb -> are

The meaning of this verse is,

But whoever keeps his word truly, in him the love of God is perfected.  In this we know that we are in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται· ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν (1 John 2:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation