ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε (John 10:36)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  Do You Say, Of Whom the Father Consecrated and Sent into the World

The text is, “ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον· υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Father”.

“ἡγίασεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “consecrated” or “separated”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπέστειλεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “sent”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“κόσμον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “world”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“λέγετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “do say” or “are saying”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that”.

“βλασφημεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you are blaspheming”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I said”.

“υἱὸς”:  third person, singular, nominative noun meaning “the son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “I am”.

The meaning of this verse is,

Do you say, of whom the Father consecrated and sent into the world, that “You are blaspheming,” because I said, “I am the son of God?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε (John 10:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation