ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος (John 1:27)

The estimated reading time for this post is 82 seconds

Title: Who After Me Comes, of Whom I Am Not Worthy That I Might Loosen the Strap of His Sandal

The text is, “ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος”

ὁ is a masculine, singular, nominative article,-> who

ὀπίσω is an improper preposition taking the genitive for its object word → after

μου is a first person, personal, singular, genitive pronoun → me

ἐρχόμενος is a present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb → comes

οὗ is a relative, definite, masculine, singular, genitive pronoun → who

οὐκ is a negative particle → not

εἰμὶ is a first person, singular, present, indicative verb -> am

[ἐγὼ] is a first person, personal, singular, nominative pronoun → I

ἄξιος is a masculine, singular, nominative adjective → worthy

ἵνα is a subordinating conjunction of result -> so that

λύσω is a first person, singular, aorist, active, subjunctive verb → I might loosen

αὐτοῦ is a third person, personal, singular, masculine, genitive pronoun → of his

τὸν is a masculine, singular, accusative article → the

ἱμάντα is a masculine, singular, accusative noun → strap

τοῦ is a neuter, singular, genitive article → the NRIEH*

ὑποδήματος is a neuter, singular, genitive noun ->sandal

who after me comes, whom I am not worthy that I might loosen the strap of his sandal.”

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος (John 1:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation