ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι (John 12:29)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  Therefore, the Crowd, Standing and Having Heard, Had Said, “Thunder, to Have Been”

The text is “ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἑστὼς”:  perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “standing”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀκούσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having heard”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “had said”.

“βροντὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “thunder”.

“γεγονέναι”:  perfect, active, infinitive verb meaning “it was”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “others”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “had been saying”.

“ἄγγελος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “an angel”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“λελάληκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “had spoken”.

The meaning of this verse is,

Therefore, the crowd, standing and having heard, had said “It was thunder,” others had been saying, “An angel had spoken to him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι (John 12:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation