ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν (I John 2:6)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  The One Affirming to Remain in Him Ought Also to Walk as He Walked

The text is, “ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λέγων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one affirming

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

μένειν -> present, active, infinitive verb -> to abide | to remain

ὀφείλει -> third person, singular, present, active, indicative verb ->ought

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

περιεπάτησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> walked

καὶ -> coordinating conjunction -> also

αὐτὸς -> third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun ->he

οὕτως -> demonstrative adverb -> in this way

περιπατεῖν -> present, active, infinitive verb -> to walk

The meaning of this verse is,

The one affirming to remain in him ought also to walk as he walked.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν (I John 2:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation