ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει (John 4:36)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title: The Ones Reaping Receive Wages

The text is, “ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

θερίζων -> , active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one reaping

μισθὸν -> masculine, singular, accusative noun -> reward or wages

λαμβάνει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> receives

καὶ -> coordinating conjunction -> and

συνάγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> gathers

καρπὸν -> masculine, singular, accusative noun -> fruit

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word and -> for

ζωὴν -> feminine, singular, accusative noun -> life

αἰώνιον: feminine, singular, accusative adjective -> eternal

ἵνα -> subordinating conjunction of purpose -> so that

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

σπείρων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> the one sowing

ὁμοῦ -> adverb -> together

χαίρῃ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> might rejoice

καὶ -> coordinating conjunction -> with

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

θερίζων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one reaping

The meaning of this verse is,

The one reaping receives wages and gathers fruit for eternal life so that the one sowing might rejoice together with the reaping.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει (John 4:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation