ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ (John 12:38)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  So That the Word of Isaiah the Prophet Might Be Fulfilled

The text is, “ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction meaning “so that”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λόγος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “word”.

“Ἠσαΐου”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Isaiah”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“προφήτου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “prophet”.

“πληρωθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “might be fulfilled”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “who”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“τίς”: masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“ἐπίστευσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀκοῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “report”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“βραχίων”:  masculine, singular, nominative noun meaning “arm”.

“κυρίου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of the Lord”.

“τίνι”:  masculine, singular, dative, interrogative pronoun meaning “to whom”.

“ἀπεκαλύφθη”:  third person, singular,aorist, passive, indicative verb meaning “has been revealed”.

The meaning of this verse is,

So that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, who said: “Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ (John 12:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation