Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν (John 6:15)

The estimated reading time for this post is 56 seconds

Title:  Then Jesus, Perceiving that They Were About to Come and Force Him

The text is, “Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“γνοὺς”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “perceiving”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“μέλλουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they were about”.

“ἔρχεσθαι”:  present middle infinitive verb meaning “to come”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἁρπάζειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to force”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“ποιήσωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might make”.

“βασιλέα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “king”.

“ἀνεχώρησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “departed”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ὄρος”:  neuter, singular, accusative noun meaning “mountain”.

“αὐτὸς”:  third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “himself”.

“μόνος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “alone”.

The meaning of this verse is,

Then Jesus, perceiving that they were about to come and to force him so that they might make king, himself alone departed again into the mountain.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν (John 6:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation