ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς (John 13:23)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  One of His Disciples, Whom Jesus Loved, Was Reclining at Table, in the Bosom of Jesus

The text is, “ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ἀνακείμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one reclining at table”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“κόλπῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “bosom”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Jesus”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ἠγάπα”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “loved”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

The meaning of this verse is,

One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table, in the bosom of Jesus.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς (John 13:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation