ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα (John 7:32)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  The Pharisees Heard the Crowd Muttering Things About Him

The text is, “ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν”.

“ἤκουσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “heard” or “obeyed”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Φαρισαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Pharisees”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“ὄχλου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “crowd”.

“γογγύζοντος”:  present, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “muttering” or “quarreling”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “things”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπέστειλαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “sent”.

“οἱ”:  third person, plural, nominative article meaning “the”.

“ἀρχιερεῖς”:  third person, plural, nominative noun meaning “priests”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  third person, plural, nominative article meaning “the”.

“Φαρισαῖοι”:  third person, plural, nominative, proper noun meaning “Pharisees”.

“ὑπηρέτας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “servants”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “to” or “so that”.

“πιάσωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might arrest”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

The Pharisees heard the crowd muttering things about him, and sent the priests and Pharisees servants so that they might arrest him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα (John 7:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation