ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος (John 4:51)

The estimated reading time for this post is 46 seconds

Title:  As He was Going Down

The text is, “ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “as”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“καταβαίνοντος”:  present, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “going down”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δοῦλοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “servants”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ὑπήντησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “met”.

“αὐτῷ”:  third person, singular, dative pronoun meaning “him”.

“λέγοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “telling”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“παῖς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “child”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ζῇ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “lives”.

The meaning of this verse is,

But as his going down, his servants met him telling that his child lives.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος (John 4:51) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation