λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου, ὁ υἱός σου ζῇ (John 4:50)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title:  Jesus Said to Him, “Go.  Your Son Lives.”

The text is, “λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου, ὁ υἱός σου ζῇ. Ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πορεύου”:  second person, singular, present, middle, imperative verb meaning “go”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“υἱός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“ζῇ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “lives”.

“Ἐπίστευσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“λόγῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “word”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπορεύετο”:  third person, singular, imperfect, middle, indicative verb meaning “went away”.

The meaning of this verse is,

Jesus said to him, “Go.  Your son lives.”  The man believed the word that Jesus said to him, and went away.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου, ὁ υἱός σου ζῇ (John 4:50) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation