Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν (John 18:12)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  So the Band of Soldiers and the Captain and the Officers of the Jews Seized Jesus

The text is, “Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν”.

Ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

σπεῖρα -> feminine, singular, nominative noun -> band of soldiers

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

χιλίαρχος -> masculine, singular, nominative noun -> captain

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

ὑπηρέται -> masculine, plural, nominative noun -> officers

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive noun -> Jews

συνέλαβον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> seized | arrested

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔδησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> bound | confined | impeded

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

The meaning of this verse is,

So the band of soldiers and the captain and the officers of the Jews seized Jesus and bound him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν (John 18:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation