Ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου (John 12:3)

The estimated reading time for this post is 99 seconds

Title:  Then Mary, Having Taken a Libra of Genuine, Expensive Ointment of Oil of Nard

The text is, “Ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου”.

“Ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“Μαριὰμ”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Mary”.

“λαβοῦσα”:  aorist, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “having taken”.

“λίτραν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “a libra”, equivalent to about twelve British imperial ounces or United States customary ounces in weight.

“μύρου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “of ointment” or “of unguent”.

“νάρδου”:  feminine, singular, genitive noun meaning “of oil of nard”.

“πιστικῆς”:  feminine, singular, genitive adjective meaning “genuine”.

“πολυτίμου”:  feminine, singular, genitive adjective meaning “expensive”.

“ἤλειψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “anointed”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐξέμαξεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “dried” or “wiped”.

“ταῖς”:  feminine, plural, dative article meaning “with the” but here rendered into English only as “with”.

“θριξὶν”:  feminine, plural, dative noun meaning “hair”.

“αὐτῆς”:  third person, personal, feminine, singular, genitive pronoun meaning “her”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “his”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἰκία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “house”.

“ἐπληρώθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “was filled”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with” or “by”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“ὀσμῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “aroma”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “of the”.

“μύρου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “ointment” or “unguent”.

The meaning of this verse is,

Then Mary, having taken a libra of genuine, expensive ointment of oil of nard, anointed the feet of Jesus, and dried his feet with her hair, and the house was filled by the aroma of the ointment.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου (John 12:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation