ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν (I John 3:14)

The estimated reading time for this post is 104 seconds

Title:  We Know that We Have Departed from Death into Life

The text is, “ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήνὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ”.

ἡμεῖς-> first person, personal, plural, nominative pronoun -> we

οἴδαμεν-> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> have known

ὅτι-> subordinating complementary conjunction -> that

μεταβεβήκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have departed

ἐκ-> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ-> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH**

θανάτου -> masculine, singular, genitive noun -> death

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

ζωήν -> feminine, singular, accusative noun -> life

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἀγαπῶμεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we love

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the

ἀδελφούς -> masculine, plural, accusative noun -> brothers

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

μὴ -> negative particle -> not

ἀγαπῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one loving

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> remains

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

θανάτῳ -> masculine, singular, dative noun -> death

The meaning of this verse is,

We know that we have departed from death into life because we love the brothers.  The one remains in death.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν (I John 3:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation