ἠρώτησαν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος (John 5:12)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  They Said to Him, “Who is the Man…”

ἠρώτησαν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι· ἆρον καὶ περιπάτει

“ἠρώτησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they asked”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article, or masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“εἰπών”:  aorist. active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “was saying”.

“σοι”:  second person, personal, singular, dative pronoun meaning “to you”.

“ἆρον”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “take up”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“περιπάτει” second person, singular, present, imperative verb meaning “be walking around”.

The meaning of this verse is,

They asked him, “Who is the man who was saying to you, ‘Take up, and be walking around.'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἠρώτησαν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος (John 5:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation