Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγει ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι (John 16:12)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  I Have More Yet To Say To You, But You Are Not Able to Tolerate Now

The text is, “Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγει ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι”.

Ἔτι -> temporal adverb -> still | yet

πολλὰ -> neuter, plural, accusative adjective -> more

ἔχω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I have

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

λέγειν -> present, active, infinitive verb -> to say

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

οὐ -> negative particle -> not

δύνασθε -> second person, plural, present, passive, indicative verb -> you are able

βαστάζειν -> present, active, infinitive verb -> to bear | to tolerate

ἄρτι -> temporal adverb -> now

The meaning of this verse is,

I have more yet to say to you, but you are not able to tolerate now.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγει ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι (John 16:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation