ἔστιν παιδάριον ὧδε (John 6:9)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  Here is a Little Boy

The text is, “ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους”

“ἔστιν”:  Third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“παιδάριον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “little boy” or “child”.

“ὧδε”:  adverb of place meaning “here”.

“ὃς”:  masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun meaning “who”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “has”.

“πέντε”:  masculine, plural, accusative, cardinal adjective meaning “five”.

“ἄρτους”:  masculine, plural, accusative noun meaning “loaves”.

“κριθίνους”:  masculine, plural, accusative adjective meaning “made of barley”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“δύο”:  neuter, plural, accusative, cardinal adjective meaning “two”.

“ὀψάρια”:  neuter, plural, accusative noun meaning “fish”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “that”.

“τί”:  neuter, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “what”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τοσούτους”:  masculine, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “so many”.

The meaning of this verse is,

“Here is a child who has five loaves made of barley and two fish.  But what is that to so many?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔστιν παιδάριον ὧδε (John 6:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation