ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα (John 18:39)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  Now It Is Your Custom that I Should Release One to You at the Passover

The text is, “ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων”.

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> it is

δὲ -> coordinating conjunction -> now

συνήθεια -> feminine, singular, nominative noun -> custom | practice

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> your

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

ἕνα -> masculine, singular, accusative, cardinal adjective -> one

ἀπολύσω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should release

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> at

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the

πάσχα -> neuter, singular, dative noun -> passover

βούλεσθε -> second person, plural, present, middle, indicative verb -> you do want

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ἀπολύσω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should release

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

βασιλέα -> masculine, singular, accusative noun -> king

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

The meaning of this verse is,

Now it is your custom that I should release one to you at the passover.  So do you want I should release to you the king of the Jews?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα (John 18:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation