Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας (John 4:7)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  A Woman of Samaria Comes

The text is, “Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· δός μοι πεῖν”.

“Ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”.

“γυνὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “a woman”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive or its object word and meaning “from” or “of”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Σαμαρείας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Samaria”.

“ἀντλῆσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to draw”.

“ὕδωρ”:  neuter, singular, accusative noun meaning “water”.

“λέγε”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῇ”:  third person, personal, feminine, singular, dative pronoun meaning “to her”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“δός”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “give”.

“μοι”:  first person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to me”.

  “πεῖν”:  aorist, active, imperative verb meaning “to drink”.

The meaning of this verse is,

A woman of Samaria comes to draw water.  Jesus says to her, “Give me to drink.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας (John 4:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation