ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δαιμόνιον ἔχει (John 10:20)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  But Many Were Saying of Him, “He Has an Evil Spirit”.

The text is, “ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται τί αὐτοῦ ἀκούετε”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“αὐτῶν”:  third person,personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“δαιμόνιον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “evil spirit”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he has”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“μαίνεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “he is insane”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “why”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ἀκούετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do hear”.

The meaning of this verse is,

But many of them were saying of him, “He has an evil spirit and he is insane.  Why do you listen to him?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δαιμόνιον ἔχει (John 10:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation