ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ (John 12:13)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  They Took Branches of the Palm Trees and Came Out to a Meeting With Him

The text is,  “ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ ἐκραύγαζον
ὡσαννά
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου
καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ”.

“ἔλαβον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they took”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“βαΐα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “branches”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “of the”.

“φοινίκων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “palm trees”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐξῆλθον”:  third person, aorist, active, indicative verb meaning “came out”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “for” or “to”.

“ὑπάντησιν”: feminine, singular, accusative noun meaning “a meeting”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular,dative pronoun meaning “with him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκραύγαζον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were exclaiming”.

“ὡσαννά”:  Hebraicized particle meaning “Hosanna!

“εὐλογημένος”:  perfect, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “blessed”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἐρχόμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “is one coming”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ὀνόματι”:  neuter, singular, dative noun meaning “the name”.

“κυρίου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of the Lord”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“βασιλεὺς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “King”.

“τοῦ”  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰσραήλ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Israel”.

The meaning of this verse is,

They took branches of the palm trees and came out to a meeting with him, and were exclaiming, “Blessed is the one coming in the name of the Lord, and the King of Israel.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ (John 12:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation