ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας (John 6:11)

The estimated reading time for this post is 55 seconds

Title:  Then Jesus Took the Loaves and Having Given Thanks

The text is, “ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον”.

“ἔλαβεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “took”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ἄρτους”:  masculine, plural, accusative noun meaning “loaves”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εὐχαριστήσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having given thanks”.

“διέδωκεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “distributed”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “to”.

“ἀνακειμένοις”:  present, middle, participial, masculine, plural, masculine, plural, dative verb meaning “sitting”.

“ὁμοίως”:  adverb meaning “likewise”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “out of”.

“τῶν”  neuter, plural, genitive article meaning “the”.

“ὀψαρίων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “fish”.

“ὅσον”:  neuter, singular, accusative, correlative pronoun meaning “as much as”.

“ἤθελον”:  third person, plural, imperfect, active,indicative verb meaning “they had wanted”.

The meaning of this verse is,

Then Jesus took the loaves, and having given thanks, distributed to those sitting, likewise also of the fish, as much as they wanted.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας (John 6:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation