ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα (I John 2:14)

The estimated reading time for this post is 128 seconds

Title:  I Write to You, Little Children, Because You Have Known the Father

The text is, “ἔγραψα ὑμῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα
ἔγραψα ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς
ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν”.

ἔγραψα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I wrote

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

παιδία -> neuter, plural, vocative noun -> little children

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐγνώκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you have known

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

ἔγραψα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I wrote

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

πατέρες -> masculine, plural, vocative noun -> fathers

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐγνώκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you have known

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἀρχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> beginning

ἔγραψα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I wrote

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

νεανίσκοι -> masculine, plural, vocative noun -> young men

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἰσχυροί -> masculine, plural, nominative adjective -> mighty

ἐστε -> second person, plural, present, indicative verb -> you are

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> abides | remains | stays

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

νενικήκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you have conquered | subdued | overcome | vanquished

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πονηρόν -> masculine, singular, accusative noun -> evil | malevolent | wicked | malignant

The meaning of this verse is,

I write to you, little children, because you have known the Father.  I write to you, fathers, because you have known from the beginning.  I wrote to you, young men, because you are mighty and the word of God remains in you, and you have vanquished the evil.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα (I John 2:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation