Ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς (John 16:19)

The estimated reading time for this post is 109 seconds

Title:  Jesus Knew That They Were Wanting to Ask Him, So He Said to Them

The text is, “Ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με”.

Ἔγνω -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> knew

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἤθελον -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> they were wanting

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἐρωτᾶν -> present, active, infinitive verb -> to ask

καὶ -> coordinating conjunction -> so

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> them

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning | about

τούτου -> neuter, singular, genitive, demonstrative pronoun -> this

ζητεῖτε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do ask

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> among

ἀλλήλων -> masculine, plural, genitive, reciprocal pronoun -> each other | yourselves

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> why

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I said

μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a short while

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> not

θεωρεῖτέ -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

πάλιν -> adverb -> again

μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a short while

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὄψεσθέ -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> you will see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

Jesus knew that they were wanting to ask him, so he said to them, “Do you ask among yourselves why I said, ‘A short while, and you do not see me, and again a short while, and you will see me’?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς (John 16:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation