ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει (John 3:22)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  The Disciples Were Looking at Each Other, Being in Doubt and Perplexity Concerning of Whom He Speaks

The text is, “ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει”.

“ἔβλεπον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were looking”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “at”.

“ἀλλήλους”:  masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun meaning “each other”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μαθηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“ἀπορούμενοι”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “being in doubt and perplexity”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “concerning”.

“τίνος”:  masculine, singular, genitive, interrogative pronoun meaning “of whom”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he speaks”.

The meaning of this verse is,

The disciples were looking at each other, being in doubt and perplexity concerning of whom he speaks.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει (John 3:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation