ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν (John 11:48)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  If We Should Permit Him This Way, Everyone Will Believe In Him

The text is, “ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἀφῶμεν”:  first person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “we should permit”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οὕτως”: demonstrative adverb meaning “in this way”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “everyone”.

“πιστεύσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will believe”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐλεύσονται”:  third person, plural, future, middle, indicative verb meaning “will come”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ῥωμαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Romans”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀροῦσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “take away”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “even”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“τόπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “place”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὸ”:   neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἔθνος”:  neuter, singular, accusative noun meaning “nation”.

The meaning of this verse is,

If we should permit him this way, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away our place and even our nation.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν (John 11:48) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation