Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε (John 14:15)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

Title:  If You Love Me, You Will Keep My Commandments

The text is, “Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε”.

Ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

ἀγαπᾶτέ -> second person, plural, present, active, subjunctive verb -> you love me

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἐντολὰς -> feminine, plural, accusative noun -> commandments

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> NRIEH

ἐμὰς -> feminine, plural, accusative, possessive adjective -> my

τηρήσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> you will keep

The meaning of this verse is,

If you love mem you will keep my commandments.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε (John 14:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation