ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε (John 8:36)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  So, if the Son Should Set you Free, You Shall Be Really Free

The text is, “ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore” or “so”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“ἐλευθερώσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should set free”.

“ὄντως”: adverb meaning “really”.

“ἐλεύθεροι”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “free”.

“ἔσεσθε”:  second person, plural, future, indicative verb meaning “you shall be”.

The meaning of this verse is,

So, if the son should set you free, you shall really be free.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε (John 8:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation