ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα (John 6:62)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  Then What If You Were to See the Son of Man Ascending

The text is, “ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον”.

“ἐὰν”:  Subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction “then”.

“θεωρῆτε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “you were to see”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“υἱὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the’ but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

“ἀναβαίνοντα”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “ascending”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “has been”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πρότερον”:  adverb meaning “before”.

The meaning of this verse is,

If then you were to see the son of man ascending where he has been before?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα (John 6:62) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation