ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα (John 15:6)

The estimated reading time for this post is 87 seconds

Title:  If Anyone Should Not Remain in Me He Was Thrown Away Like a Branch

The text is, “ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

μή -> negative particle -> not

τις -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> anyone

μένῃ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> should remain

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοί -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

ἐβλήθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> he was thrown

ἔξω -> adverb of place -> away

ὡς -> particle -> like

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> “the”, but rendered here as “a”

κλῆμα -> neuter, singular, nominative noun -> branch

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐξηράνθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was withered

καὶ -> coordinating conjunction -> and

συνάγουσιν -> third person, plural, present, active, indicative -> they gather

αὐτὰ -> third person, personal, neuter, plural, accusative pronoun -> them

καὶ -> coordinating conjunction -> and

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πῦρ -> neuter, singular, accusative noun -> fire

βάλλουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> they throw

καὶ -> coordinating conjunction -> and

καίεται -> third person, singular, present, passive, indicative verb -> they are burned

The meaning of this verse is,

If anyone does not remain in me he was thrown away like a branch and was withered, and they gather and throw them into the fire, and they are burned.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα (John 15:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation