ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν (I John 1:10)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  If We Should Say that We Have Not Sinned, We Make a Liar of Him

The text is, “ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

εἴπωμεν -> first person, plural, present, active, subjunctive verb -> we should say

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

οὐχ -> negative particle -> not

ἡμαρτήκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have sinned

ψεύστην -> masculine, singular, accusative noun -> a liar

ποιοῦμεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we make

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> us

The meaning of this verse is,

If we should say that we have not sinned, we make a liar of him, and his word is not in us.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν (I John 1:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation