ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν ψευδόμεθα (I john 1:6)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  If We Say that We Have Fellowship With Him and Walk in the Darkness, We Lie

The text is, “ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν”.

ἐὰν ->subordinating conditional conjunction -> if

εἴπωμεν ->  first person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> we say

ὅτι ->  subordinating conjunction -> that

κοινωνίαν -> feminine, singular, accusative noun -> fellowship

ἔχομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we have

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

καὶ ->  coordinating conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the

σκότει -> neuter, singular, dative noun -> darkness

περιπατῶμεν -> first person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “should walk”

ψευδόμεθα -> first person, plural, present, middle, indicative verb meaning “we lie”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐ ->  negative particle -> not

ποιοῦμεν -> first person, plural, present, indicative verb -> do practice

τὴν ->  feminine, singular, accusative article -> the

ἀλήθειαν -> feminine, singular, accusative noun -> truth

The meaning of this verse is,

If we say that we have fellowship with him and walk in the darkness, we lie, and do not practice the truth.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν ψευδόμεθα (I john 1:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation