ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον (John 4:52)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  So he Asked Them The Hour When He Began Recovering

The text is, “ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός”.

ἐπύθετο: third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> he asked

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> which

ὥραν -> feminine, singular, accusative noun -> hour

παρ’ -> preposition taking the genitive for its object word-> from

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> them

ἐν -> preposition taking the dative for its object word-> in

ᾗ -> feminine, singular, dative, definite, relative pronoun -> when

κομψότερον -> comparative adverb -> recovering

ἔσχεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> began

εἶπαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they told

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

ἐχθὲς -> temporal adverb -> yesterday

ὥραν -> feminine, singular, accusative noun -> hour

ἑβδόμην -> feminine, singular, accusative, ordinal adjective -> seventh

ἀφῆκεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> released

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πυρετός -> masculine, singular, nominative noun -> fever

The -> of this verse is,

So he asked from them which hour when recovering began, so they told him that yesterday seventh hour the fever released him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον (John 4:52) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation