ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον (John 4:52)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  So he Asked Them The Hour When He Began Recovering

The text is, “ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός”.

“ἐπύθετο”: third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “he asked”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “which”.

“ὥραν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “hour”.

“παρ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ᾗ”:  feminine, singular, dative, definite, relative pronoun meaning “when.

“κομψότερον”:  comparative adverb meaning “recovering”.

“ἔσχεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “began”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they told”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἐχθὲς”:  temporal adverb meaning “yesterday”.

“ὥραν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “hour”.

“ἑβδόμην”:  feminine, singular, accusative, ordinal adjective meaning “seventh”

“ἀφῆκεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “released”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πυρετός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “fever”.

The meaning of this verse is,

So he asked from them which hour when recovering began, so they told him that yesterday seventh hour the fever released him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον (John 4:52) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation