ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως (John 4:30)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  They Went From the Town

The text is, “ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν”.

“ἐξῆλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they went”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“πόλεως”:  feminine, singular, genitive noun meaning “town”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἤρχοντο”:  third person, plural, imperfect, middle, indicative verb meaning “were coming”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “toward” or “to”.

“αὐτόν”:  third person, plural, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

They were out of the town and were coming toward him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως (John 4:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation