ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον (John 16:28)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  I Came from the Father and I Have Come Into the World

The text is, “ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα”.

ἐξῆλθον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I came

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

πατρὸς -> masculine, singular, genitive noun -> Father

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐλήλυθα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have come

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

πάλιν -> adverb -> again

ἀφίημι -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I leave

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

καὶ -> coordinating conjunction -> and

πορεύομαι -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I go

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

The meaning of this verse is,

I came from the Father and I have come into the world.  Again I leave the world an d I go to the Father.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον (John 16:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation