ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας (John 11:44)

The estimated reading time for this post is 80 seconds

Title:  The One Having Died Came Out, the Feet and Hands Having Been Bound

The text is, “ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν”.

“ἐξῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “came out”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“τεθνηκὼς”:  perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one having died”.

“δεδεμένος”:  perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having been bound”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“χεῖρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “hands”.

“κειρίαις”:  feminine, plural, dative noun meaning “by strips”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὄψις”:  feminine, singular, nominative noun meaning “face”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“σουδαρίῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “in a cloth”.

“περιεδέδετο”:  third person, singular, pluperfect, passive, indicative verb meaning “wrapped”.

“λέγει”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“λύσατε”:  econd person, plural, present, active, imperative verb meaning “you loose”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἄφετε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “permit”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὑπάγειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to go now”.

The meaning of this verse is,

The one having died came out, the feet and hands having been bound, his face wrapped in a cloth.  Jesus said to them, “Now, you loose him and permit him to go.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας (John 11:44) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation