Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου (John 18:29)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  The Pilate Went Out to Them and Says, “What Accusation Do You Bring Against This Man?”

The text is, “Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου”.

Ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> went

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

ἔξω -> adverb of place -> out

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to | toward

αὐτοὺς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

φησίν -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

τίνα -> feminine, singular, accusative, interrogative pronoun -> what

κατηγορίαν -> feminine, singular, accusative noun -> accusation

φέρετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do bring

κατὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> against

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

ἀνθρώπου -> masculine, singular, genitive noun -> man

τούτου -> masculine, singular, genitive , demonstrative pronoun -> this

The meaning of this verse is,

The Pilate went out to them and says, “What accusation do you bring against this man?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου (John 18:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation