ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει (John 21:23)

The estimated reading time for this post is 138 seconds

Title:  So this Word Proceeded Among the Brothers that This Disciple Would Not Die

The text is, “ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλλ’ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ”.

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> proceeded | went out

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

οὗτος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH**

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> among | to

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the

ἀδελφοὺς -> masculine, plural, accusative noun -> brothers

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

μαθητὴς -> masculine, singular, nominative noun -> disciple

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

οὐκ -> negative particle -> not

ἀποθνῄσκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he dies CER* would die

οὐκ -> negative particle -> not

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> did say

δὲ -> coordinating conjunction -> but | yet

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

οὐκ -> negative particle -> not

ἀποθνῄσκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he dies CER he will die

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

θέλω -> first person, singular, present, active, subjunctive verb -> I should will

μένειν -> present, active, infinitive verb -> to remain

ἕως -> subordinating temporal conjunction -> until

ἔρχομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> I come

τί -> neuter, singular, nominative, interrogative pronoun -> what

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

σέ -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

So this word proceeded among the brothers, that this disciple would not die, yet Jesus did not say to him that he will not die, but “If I will him to remain until I come, what to you?”

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει (John 21:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation