ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω (John 1:10)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  He Was in The World, and the World Through Him Was Created, and The World Did Not Know Him

The text is, “ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω”.

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> he was

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and | yet | but

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

δ -> preposition taking the genitive for its object word -> through

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

ἐγένετο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> was created

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

οὐκ -> negative particle -> not

ἔγνω -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> did know

The meaning of this verse is,

He was in the world, and the world through him was created, and the world did not know him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω (John 1:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation