ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί (John 15:8)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  My Father Was Glorified In This, That You Should Bear Much Fruit and You Should Be My Disciples

The text is, “ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί”.

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τούτῳ -> neuter, singular, dative, demonstrative pronoun -> this

ἐδοξάσθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was glorified

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

πατήρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

καρπὸν -> masculine, singular, accusative noun -> fruit

πολὺν -> masculine, singular, accusative adjective -> much

φέρητε -> second person, plural, present, active, subjunctive verb -> you should bear

καὶ -> coordinating conjunction -> and

γένησθε -> second person, plural, aorist, middle, subjunctive verb -> you should be

ἐμοὶ -> masculine, plural, nominative, possessive adjective -> my

μαθηταί -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

The meaning of this verse is,

My Father was glorified in this, that you should bear much fruit and you should be my disciples.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί (John 15:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation