ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε (John 13:35)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  In This All Will Know that You are My Disciples

The text is, “ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τούτῳ”:  neuter, singular, dative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“γνώσονται”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will know”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἐμοὶ”:  masculine, plural, nominative, possessive adjective meaning “my”.

“μαθηταί”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“ἐστε”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἀγάπην”:  feminine, singular, accusative noun meaning “love”.

“ἔχητε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “you should have”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in respect of” or “for”.

“ἀλλήλοις”:  masculine, plural, dative, reciprocal pronoun meaning “one another”.

The meaning of this verse is,

In this, all will know that you are my disciples, if you should have love in respect of one another.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε (John 13:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation