ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος (John 5:3)

The estimated reading time for this post is 33 seconds

Title:  In These Lay a Multitude

ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν

ἐν –> preposition taking the dative for its object word -> in

ταύταις –> feminine, plural,dative, demonstrative pronoun -> these

κατέκειτο –> third person, singular, imperfect, middle, indicative verb -> lay

πλῆθος –> neuter, singular, nominative noun -> a multitude

τῶν –> masculine, plural, genitive article -> of those

ἀσθενούντων –> present, active, participial, masculine, plural, genitive verb -> being afflicted

τυφλῶν –> masculine, plural, genitive adjective -> blind

χωλῶν –> masculine, plural, genitive adjective -> lame

ξηρῶν –> masculine, plural, genitive adjective -> withere

The meaning of this verse is,

In these lay a multitude of those being inflicted, blind, lame, withered.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος (John 5:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation