ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος (John 5:3)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  In These Lay a Multitude

ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ταύταις”:  feminine, plural,dative, demonstrative pronoun meaning “these”.

“κατέκειτο”:  third person, singular, imperfect, middle, indicative verb meaning “lay”.

“πλῆθος”:  neuter, singular, nominative noun meaning “a multitude”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “of those”.

“ἀσθενούντων”:  present, active, participial, masculine, plural, genitive verb meaning “being afflicted”.

“τυφλῶν”:  masculine, plural, genitive adjective meaning “blind”.

“χωλῶν”:  masculine, plural, genitive adjective meaning “lame”.

“ξηρῶν”:  masculine, plural, genitive adjective meaning “withered”.

The meaning of this verse is,

In these lay a multitude of those being inflicted, blind, lame, withered.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος (John 5:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation