Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν (John 7:31)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  Now Many of the Crowd Believed in Him

The text is, “Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν καὶ ἔλεγον· ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν”.

“Ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object verb and meaning “of”.

“τοῦ”  masculine, singular, genitive article meaning ” of the”.

“ὄχλου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “crowd”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτὸν”:  third person, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“χριστὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

“ὅταν”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“ἔλθῃ”:  third person, aorist, active, subjunctive verb meaning “should appear”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“πλείονα”:  neuter, plural, accusative, comparative adjective meaning “more”.

“σημεῖα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “signs”.

“ποιήσει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will he do”.

“ὧν”:  neuter, plural, genitive, definite, relative pronoun meaning “than”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “has done”.

The meaning of this verse is,

Many of the crowd believe him, and were saying, “When the Christ should appear, will he not do more signs that this one has done?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν (John 7:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation