ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου (John 17:16)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  They are Not of the World, Just as I am Not of the World

The text is, “ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου”.

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

οὐκ -> negative particle -> not

εἰσὶν -> third person, plural, present, indicative verb -> they are

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> just as

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

οὐκ -> negative particle -> not

εἰμὶ -> first person, singular, present, indicative verb -> am

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

The meaning of this verse is,

They are not of the world, just as I am not of the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου (John 17:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation