ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ (John 2:21)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title -> But He Was Speaking About the Temple

The text is, “ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ”

ἐκεῖνος -> third person, masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἔλεγεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> was speaking

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

ναοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> temple

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> of

σώματος -> neuter, singular, genitive noun -> body

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The -> of this verse is,

But he was speaking about the temple of his body.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ (John 2:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation