Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι (John 10:39)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  Therefore They Were Again Seeking to Apprehend Him

The text is, “Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν”.

“Ἐζήτουν”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they were seeking”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“πιάσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to apprehend”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐξῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he escaped”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τῆς”:  feminine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“χειρὸς”:  feminine, plural, genitive noun meaning “hands”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “their”.

The meaning of this verse is,

Therefore they were again seeking to apprehend them, and he escaped out of their hands.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι (John 10:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation