ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν (John 4:38)

The estimated reading time for this post is 97 seconds

Title: Sent You to Reap

The text is, “ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε”.

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἀπέστειλα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> sent

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

θερίζειν -> present, active, infinitive verb -> to reap

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun ->what or which

οὐχ -> negative particle -> not

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

κεκοπιάκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> did labor

ἄλλοι -> masculine, plural, nominative, demonstrative adjective -> others

κεκοπιάκασιν -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> did toil

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word ->

into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH**

κόπον -> masculine, singular, accusative noun -> labor

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> their

εἰσεληλύθατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> did enter

The meaning of this verse is,

“I sent you to reap what you did not toil, and you entered into their labor.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν (John 4:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation