ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν (John 4:38)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  I Sent You to Reap

The text is, “ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ἀπέστειλα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “sent”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“θερίζειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to reap”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “what” or “which”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“κεκοπιάκατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “did labor”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “others”.

“κεκοπιάκασιν”:  third person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “did labor”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “labor”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “their”.

“εἰσεληλύθατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “did enter”.

The meaning of this verse is,

“I sent you to reap what you did not labor, and you entered into their labor.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν (John 4:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation