ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις (John 11:42)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title: And I Knew That At All Times You Hear Me

The text is, “ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ᾔδειν”:  first person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “knew”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“πάντοτέ”:  temporal adverb meaning “at all times”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

“ἀκούεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you hear”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because” or “because of”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ὄχλον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “crowd” or “people”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“περιεστῶτα”:  perfect, active, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “walking around”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I spoke”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“πιστεύσωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might believe”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“σύ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἀπέστειλας”:  second person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “sent”.

The meaning of this verse is,

And I knew that at all times you hear me, but because of the crowd walking around I spoke so that they might believe that you sent me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις (John 11:42) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation