ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν (John 13:4)

The estimated reading time for this post is 45 seconds

Title:  Rises from Dinner, and Lays Aside the Garments, and Having Taken a Towel, Wraps Around Himself

The text is, “ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν”.

“ἐγείρεται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “he rises”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δείπνου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “dinner” or “supper”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τίθησιν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “lays aside”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”

“ἱμάτια”:  neuter, plural, accusative noun meaning “garments”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“λαβὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having taken”.

“λέντιον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “a towel”.

“διέζωσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “girded”.

“ἑαυτόν”:  third person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun meaning “himself”.

The meaning of this verse is,

rises from the dinner, and lays aside the garments, and having taken a towel, wraps around himself.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν (John 13:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation